یه جمله ای هست که خیلی به دلم نشسته و تو اکثر سوشیال ها به عنوان بیو ازش استفاده کردم

و در این کهشکان بی انتها
به حدی کوچکیم که به هیچ میل می‌کنیم